Karta Mieszkańca Gminy Mikołów

Miejsce złożenia dokumentów

Związek Stowarzyszeń Centrum Aktywności
Rynek 2
tel. 690 883 228
e-mail: biuro@centrumaktywnosci.eu

Klienci przyjmowani są w Centrum Aktywności w godzinach:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 18.00
sobota od 9.00 do 13.00

UWAGA: Ważność Kart Mieszkańca Gminy Mikołów wydanych z okresem ważności do dnia 31.07.2018 r., do dnia 31.07.2019 r.  oraz do dnia 31.07.2023 r. ulega przedłużeniu na okres do dnia 31.07.2026 r.

Kto może otrzymać Kartę Mieszkańca Gminy Mikołów?

Do otrzymania Karty Mieszkańca Gminy Mikołów jest uprawniona:

  1. osoba pełnoletnia, która:

a) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jej miejsce zamieszkania jest Gmina Mikołów,

b) jest rolnikiem, posiadającym gospodarstwo rolne na terenie Gminy Mikołów, utrzymującym się wyłącznie z rolnictwa,

c) jest osobą bezrobotną oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jej miejsce zamieszkania jest Gmina Mikołów,

d) jest osobą, której jedynym źródłem utrzymania są świadczenia otrzymywane z systemu pomocy społecznej za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie i która nie ma innych źródeł utrzymania (nie składa więc deklaracji PIT).

2. następujący członkowie rodziny osoby wymienionej w punkcie 1:

a) niepracujący współmałżonek,

b) dziecko/dzieci i osoby pozostające pod jego opieką prawną, pod następującymi warunkami: do czasu ukończenia 16 roku życia lub do czasu ukończenia 26 roku życia w przypadku młodzieży uczącej się i nie pracującej – nie rozliczającej deklaracji PIT.

W powyższych przypadkach wniosek o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Mikołów dla mieszkańca oraz jego dzieci lub dzieci pozostających pod jego opieką jest wypełniany przez osobę dorosłą – rodzica lub opiekuna prawnego.

  1. dzieci będące mieszkańcami Domu Dziecka w Orzeszu – Mieszkania Rodzinkowego w Mikołowie.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje i szablony dokumentów są zamieszczone na stronie: