08 Sierpień 2023

Lider w akcji!

Związek Stowarzyszeń „Centrum Aktywności” realizuje obecnie projekt pt.: „Lider w akcji!”. 

Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa – przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.  

Całkowita wartość projektu: 188 240,00 zł  

Kwota dofinansowania: 185 000,00 zł 

Projekt ma na celu zwiększenie zaangażowania min 45 obywateli (w tym 10 organizacji pozarządowych) poprzez zwiększenie ich wiedzy w zakresie partycypacji organizacji pozarządowych i obywatelskich ciał doradczych w realizację polityk publicznych w powiecie mikołowskim w okresie trwania projektu. Ponadto projekt ma na celu zwiększenie wiedzy wśród pracowników i decydentów z 6 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz ciałami doradczymi takimi jak Rady Seniorów, Młodzieżowe Rady Miejskie czy Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

W ramach projektu zaplanowano takie działania jak: 

1) Zbudowanie partnerstwa między samorządem a NGO w powiecie mikołowskim. 

2) Przygotowanie i wyposażenie 10 organizacji w narzędzia partycypacji społecznej. 

3) Przygotowanie i wyposażenie 6 samorządów w narzędzia pozwalające na lepszą współpracę z III sektorem 

4) Zainicjowanie utworzenia min 1 lokalnego ciała dialogu obywatelskiego 

5) Opracowaniem min. 10 inicjatyw zwiększających partycypację społeczną mieszkańców 

6) Organizację Dni Aktywności Społecznej 

7) Organizację seminarium na temat ciał dialogu obywatelskiego. 

Realizacja projektu pozwoli wzmocnić działania obywatelskie w powiecie, zwiększyć partycypację społeczną organizacji pozarządowych oraz zainicjować współpracę międzysektorową. Ponadto w efekcie projektu zostanie zainicjowanie powstanie min. jednego ciała doradczego przy decydencie. 

Projekt obejmuje nowe podejście do tworzenia ciał doradczych przy JST. Wcześniej o każdej z rad mówiło się oddzielnie. Projekt zakłada synergiczne podejście do ich funkcjonowania oraz roli jaką pełnią w samorządach. Nowatorskie podejście obejmuje wdrożenie uniwersalnego Modelu Współpracy, popartego partycypacyjnym podejściem już na etapie jego tworzenia, w którym wezmą udział młodzi ludzie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, liderzy społeczni i seniorzy. 

W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w trzech rodzajach działań realizowanych w okresie od 1 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku:  

  1. Szkoła Liderów Partycypacji 
  1. Zrównoważony rozwój w działalności liderskiej 
  1. Aktywny lider w powiecie 

Działania projektowe będą angażować społeczność lokalną: zarówno osoby fizyczne – wolontariuszy, liderów organizacji pozarządowych, samorządowców i przedsiębiorców, jak również organizacje pozarządowe, instytucje publiczne (samorządy lokalne, biura karier wyższych uczelni, szkoły ponadgimnazjalne, rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich, itp.) oraz przedsiębiorstwa.  

Dołącz do projektu zapisując się przez formularz