26 Styczeń 2023

Młodzi w akcji!

Związek Stowarzyszeń „Centrum Aktywności” realizuje obecnie projekt pt.: „Młodzi w akcji!” 

Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa – przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. 

Całkowita wartość projektu: 135 225,00 zł 

Kwota dofinansowania: 135 225,00 zł 

Projekt ma na celu zwiększenie zaangażowania w życie publiczne 20 osób w wieku 15-25 lat z powiatu mikołowskiego poprzez wyposażenie ich w wiedzę, rozwój kompetencji kluczowych w działaniach partycypacyjnych oraz wsparcie w zdobywaniu realnych doświadczeń podczas wspólnie podejmowanych działań na rzecz społeczności. Działania obejmujące rozwój wiedzy, kompetencji oraz postaw młodych ludzi stworzą warunki do ich długofalowego działania na rzecz otoczenia, wzmacniając lokalny kapitał społeczny. 

W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w trzech rodzajach działań realizowanych w okresie od 1 grudnia 2022 roku do 30 listopada 2023 roku: 

1) Akademii Kompetencji Przyszłości – cyklu szkoleń wyjazdowych dotyczących kompetencji wskazywanych obecnie jako przyszłościowe, w tym: komunikację, przywództwo, myślenie krytyczne i kreatywność, autoprezentacja i wystąpienia publiczne; 

2) Indywidualnej Ścieżce Rozwoju Obywatelskiego i Społecznego – w ramach której uczestnicy i uczestniczki objęci zostaną indywidualnym, kilkumiesięcznym wsparciem tutora, z którym pracować będą nad realizacją swoich prywatnych celów; 

3) Akademii Młodego Obywatela, na którą składają się:  

– szkolenia wyposażające w odpowiedni zakres wiedzy i umiejętności pozwalający na efektywne zaangażowanie się w działania na rzecz społeczności lokalnej (tematyka: mechanizmy samorządowe, metody i techniki zarządzania projektami społecznymi, pozyskiwanie „ambasadorów” dla swojej sprawy, fundraising, promocja działań i PR) 

– organizowanie przez zespoły uczestników i uczestniczek kawiarenek obywatelskich w formule World Cafe, podczas których wspólnie z rówieśnikami rozmawiać będą na tematy bliskie ich sercu; 

– realizacja w zespołach miniprojektów- inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, których założenia i zakres tematyczny wypracują wspólnie z innymi uczestnikami/czkami i zaplanowane działania realizować będą przy wsparciu doświadczonego animatora; 

– wypracowanie przez uczestników i uczestniczki pomysłów na inicjatywę lokalną/projekt w ramach miejskiego/wojewódzkiego budżetu obywatelskiego, przygotowywanie dokumentacji i złożenie pomysłu. 

W projekcie kładziemy nacisk na uczenie się poprzez bezpośrednie działanie. Zarówno poprzez indywidualną pracę z tutorem, jak i działania podejmowane wspólnie z innymi uczestnikami/czkami młodzi ludzie będą budować w sobie poczucie sprawczości i przekonanie, że zmiana jest możliwa dzięki wspólnym wysiłkom. Wyposażenie uczestników/czki w niezbędną wiedzę i kompetencje stanowić będzie fundament do ich doświadczeń w działalności społecznej, które będą zdobywać w ramach projektu przy wsparciu animatora.