01 Grudzień 2023

„Przedsiębiorstwo społeczne +”

Związek Stowarzyszeń Centrum Aktywności otrzymał wsparcie w ramach programu „Przedsiębiorstwo społeczne+” na lata 2023-2025

Wsparcie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość wsparcia: 65 631,00 zł

Dofinansowanie: 65 631,00 zł

W ramach programu „Przedsiębiorstwo Społeczne+” edycja 2023 korzystamy z trzech instrumentów wsparcia:

-Wsparcie zatrudnienia

W ramach wsparcia zatrudnienia dofinansowane zostaną wynagrodzenia 4 pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym przez okres 6 miesięcy, tj. od 01 lipca do 31 grudnia 2023 roku. Dla każdego z pracowników, których wynagrodzenia zostaną objęte wsparciem został przygotowany Indywidualny Plan Reintegracyjny.

-Wsparcie bieżące

W ramach wsparcia bieżącego dofinansowane zostaną koszty obsługi kadrowo-księgowej Związku Stowarzyszenia Centrum Aktywności oraz wynagrodzenie dyrektorki ds. operacyjnych przez okres 6 miesięcy, tj. od 01 lipca do 31 grudnia 2023 roku.

-Wsparcie reintegracji zatrudnionych w Związku Stowarzyszeń pracowników i pracowniczek zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zaplanowane w ramach reintegracji pracowników i pracowniczek działania obejmują:
1) organizację stacjonarnego kursu pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników;
2) udział 1 pracowniczki w kursie online „Specjalista ds. kadr i płac”;
3) udział 3 pracowników w kursie online z języka angielskiego;
4) udział wszystkich pracowników/czek w konsultacjach z psychologiem.