Czym jest Program „Działaj Lokalnie”

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

Program „Działaj Lokalnie” wspiera przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze, które odpowiadają na konkretne potrzeby mieszkańców. Elementami, który je łączą jest dobro wspólne i budowa kapitału społecznego. Wszystkie inicjatywy oparte są na lokalnej aktywności i angażują do projektów partnerów reprezentujących różne sektory, m.in. samorząd i lokalnych przedsiębiorców.

Cel Programu

W programie „Działaj Lokalnie” wspierane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aktywności społecznej, poprawie jakości życia.

W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Zasady działania „Działaj Lokalnie”

„Działaj Lokalnie” to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje są przyznawane na poziomie lokalnym. Umożliwia to współpraca z partnerami Programu – siecią Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL). Sieć ODL tworzą stowarzyszenia i fundacje, które są wyłaniane w otwartych konkursach. Obecnie liczy ona 80 organizacji. Co roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) przekazuje środki wszystkim członkom Sieci. Oprócz tego każdy ODL pozyskuje dodatkowo własne fundusze od samorządów, firm, innych instytucji lub od mieszkańców (m.in. z kampanii pozyskiwania 1% podatku na rzecz organizacji społecznych). Przeznacza je na dotacje w lokalnych konkursach grantowych, które co roku ogłasza na swoim terenie, ewentualnie na finansowanie części kosztów realizacji konkursów.

W ramach każdego z konkursów ODL przyznaje od kilku do kilkudziesięciu grantów (w kwocie maksymalnie 3000 zł każdy) na realizację projektów, które:

Zasięg programu „Działaj Lokalnie” w powiecie mikołowskim

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach: Mikołów, Orzesze, Ornotowice, Wyry, Łaziska Górne.

Strona programu

Zapraszamy na oficjalną stronę Programu „Działaj Lokalnie”

Strona główna – Działaj Lokalnie (dzialajlokalnie.pl)


Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce