14 Kwiecień 2023

Szukamy Pracownika/czkę Centrum Aktywności!

OFERTA PRACY: PRACOWNIK/CZKA CENTRUM AKTYWNOŚCI

Jeśli jesteś osobą, która posiada umiejętności organizacyjne, dobrze czuje się w kontakcie z klientami, a przy tym potrafi zadbać o niezbędną dokumentację, zapraszamy Cię do dołączenia do zespołu Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie.

Kilka słów o nas:

Zostaliśmy powołani, by wspierać rozwój społeczny i gospodarczy naszego miasta – Mikołowa- i całego powiatu mikołowskiego.

Co to znaczy w praktyce?

Pomagamy działać mieszkańcom – niezależnie od tego, czy chcą rozwijać swój biznes, stawiać na własny rozwój czy skupiać się na działalności społecznej. Czy planują podbić świat, czy zrobić coś, lecz do końca nie wiedząc, co.

Czasem wystarczy mała iskra, by zrobić coś fajnego, lecz droga od pomysłu do realizacji wydaje się pokrętna i zawiła. Jesteśmy po to, by pokazać Wam, że warto podjąć się tego wyzwania i myśli przekuć w czyny.

Posiadamy status przedsiębiorstwa społecznego, co oznacza, że w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na pierwszy plan wysuwają się nie zyski i ich maksymalizacja, lecz cele społeczne. Prowadzimy działalność gospodarczą w klasycznym tego słowa ujęciu, jednak nasze zyski przeznaczać będziemy na realizację naszej działalności statutowej prowadzonej na rzecz społeczności lokalnej oraz na działania reintegracji społecznej i zawodowej naszych pracowników i pracowniczek. Zatrudniamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które realnie partycypują w zarządzaniu naszym przedsiębiorstwem społecznym.

Zakres obowiązków na stanowisku Pracownik/czka Centrum Aktywności Społecznej

 • prowadzenie kalendarza rezerwacji sal i sprzętu Centrum, prowadzenie rozliczeń korzystania z pomieszczeń; 
 • obsługa sklepu stacjonarnego i online; 
 • ocena zapotrzebowania oraz zamawianie bieżących materiałów biurowych, higienicznych i spożywczych lub innych sprzętów niezbędnych do funkcjonowania Centrum; 
 • prowadzenie korespondencji – odbieranie i wysyłanie korespondencji Centrum;
 • czynności związane z obsługą sekretariatu; 
 • zapewnienie komunikacji między Zarządem, a poszczególnymi działami i klientem zewnętrznym; 
 • monitorowanie i kontrola statusów projektów; 
 • tworzenie treści komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w imieniu Centrum; 
 • zapewnienie obiegu dokumentów w sekretariacie Centrum;  
 • organizacja i czynny udział w cyklicznych spotkaniach kadry, w tym przygotowanie notatek z ww. spotkań oraz weryfikowanie statusów ustalonych w trakcie spotkania działań; 
 • kompleksowe wsparcie bieżących zadań sekretariatu Zarządu; 
 • dbałość o estetykę i sprawne funkcjonowanie Centrum; 
 • prowadzenie terminarza i obsługa spotkań (przygotowanie sali, poczęstunku); 
 • obsługa i organizacja zapytań ofertowych; 
 • wykonywanie wszelkich innych poleceń pracodawcy i zwierzchników wynikających z aktualnych potrzeb oraz interesu Centrum; 
 • udzielanie informacji o aktualnych wydarzeniach na terenie miasta i powiatu oraz odpowiedniej ofercie. 

Nasze wymagania

 • Wielozadaniowość, dobra organizacja pracy; 
 • Otwartość, elastyczność i odpowiedzialność; 
 • Dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres; 
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej; 
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i budowania relacji; 
 • Chęć uczenia się; 
 • Dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych oraz znajomość specyfiki prowadzenia biura; 
 • Promowanie i budowanie pozytywnej atmosfery w miejscu pracy, wysoka kultura osobista; 
 • Umiejętność obsługiwania mediów społecznościowych oraz znajomość środowiska WordPress (samodzielne tworzenie wpisów na stronie www), ZOOM oraz Office 365 (Outlook, Teams, Word, Excel, Power Point, itp.); 
 • Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej; 
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie mile widziane. 

Dodatkowo mile widziane 

 • prawo jazdy kat. B; 
 • zainteresowanie życiem publicznym, szczególnie organizacjami pozarządowymi (szczebel lokalny); 
 • znajomość programów i aplikacji graficznych (m.in. Canva); 
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów społecznych;  
 • doświadczenie w animacji społecznej, animacji społeczno-kulturalnej;  
 • doświadczenie w działalności organizacji pozarządowej; 
 • doświadczenie w handlu, e-commerse;
 • język obcy na poziomie komunikatywnym;  
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków w ramach konkursów ofert, a także umiejętność rozliczania projektów (finansowo i merytorycznie) – umiejętność pisania wniosków o dotacje min. w zakresie merytorycznym; 
 • doświadczenie w zakresie: pozyskiwania partnerów do projektów, patronatów;  
 • umiejętność samodzielnego sporządzania relacji z wydarzeń; współpraca z ewaluatorami i ekspertami z różnych dziedzin; 
 • znajomość specyfiki współpracy z wolontariuszami.

Oferujemy 

 • pracę w organizacji pozarządowej z siedzibą w centrum Mikołowa; 
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze ¾ lub 1 etat z 3 miesięcznym okresem próbnym, ze stawką w przeliczeniu na 1 etat w przedziale 3000 – 3200 zł netto; 
 • rozpoczęcie pracy planowane jest na połowę maja 2023 roku; 
 • pracę od poniedziałku do piątku w systemie zmianowym z niektórymi weekendami (średnio 2 dni weekendowe w miesiącu); 
 • pracę w zaangażowanym i przyjaznym zespole; 
 • możliwość rozwoju zawodowego w zakresie animacji społecznej, realizacji projektów społecznych, handlu; 
 • niepowtarzalną atmosferę pracy;
 • możliwość realnego rozwoju poprzez udział w ciekawych i pełnych wyzwań projektach; 
 • komfortowe warunki pracy w nowoczesnym kompleksie budynków w centrum Mikołowa;  
 • niezbędne narzędzia do pracy. 

Benefity

 • Umożliwienie udziału w szkoleniach i kursach;  
 • Zniżki na firmowe produkty i usługi; 
 • Udział w programach rozwojowych; 

Przebieg rekrutacji

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Stowarzyszeń Centrum Aktywności z siedzibą w Mikołowie (43-190), ul. Rynek 2 w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym”

do dnia 05 maja 2023 r. na adres mailowy: biuro@centrumaktywnosci.eu

tytułując maila: REKRUTACJA NA STANOWISKO PRACOWNIKA/CZKI CA.

Osoby, które wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Stowarzyszeń Centrum Aktywności z siedzibą w Mikołowie (43-190), ul. Rynek 2 w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.”

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

1) Weryfikacja nadesłanych zgłoszeń.

2) Rozmowa z kandydatami/tkami oraz zadanie praktyczne.

Do drugiego etapu zaprosimy wybrane osoby, z którymi skontaktujemy się do dnia 12 maja 2023 r. Osoby, które nie zostaną zaproszone na rozmowę, nie będą o tym informowane.

Związek Stowarzyszeń Centrum Aktywności jest nową organizacją pozarządową założoną w Mikołowie. Głównym celem działania Związku jest wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego miasta Mikołów oraz powiatu mikołowskiego. Związek realizuje swoje cele m.in. poprzez wdrażanie w życie własnych projektów i programów oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi, biznesem i instytucjami wspierającymi ich rozwój, a także z organami administracji państwowej i samorządowej oraz środkami masowego przekazu. Związek planuje prowadzić działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa społecznego. Dochód z działalności gospodarczej będzie w całości przeznaczony na realizację celów statutowych z uwzględnieniem, iż ewentualny zysk zostanie przeznaczy na wzmocnienie potencjału Związku jako przedsiębiorstwa, jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność́ pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Związek.

Integrację społeczną i zawodową prowadzić będziemy poprzez zatrudnienie osób spełniających poniższe kryteria:

 • zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich,
 • bezrobotnych,
 • absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Związek Stowarzyszeń Centrum Aktywności z siedzibą w Mikołowie, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych listownie na adres ul. Rynek 2, 43-190 Mikołów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@centrumaktywnosci.eu. Związek nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) oraz na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres biuro@centrumaktywnosci.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane w szczególności podmiotom udzielających administratorowi wsparcia organizacyjnego, prawnego, księgowego i technicznego, w tym informatycznego. Podmioty te zobowiązane są do zachowania tajemnicy danych osobowych. Nadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia może Pan/Pani skorzystać zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych i będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś z w/w praw.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 8. Zawsze ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.