28 Grudzień 2022

Konkurs ofert – profilaktyka – rozstrzygnięty

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku.

  1. Cel zadania

Zadanie 1

Prowadzenie klubu abstynenta dla osób uzależnionych od alkoholu, ich rodzin i bliskich.

Zadanie 2

Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

  • Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 235 000,00 zł.
  • Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 19 grudnia 2022 do godziny 17:00 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
  • Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/
  • Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Załączniki:

1.-Ogloszenie-o-konkursie-profilaktyka

1.a.-Karta-oceny-formalnej-3

1.b.-Karta-oceny-merytorycznej-4

1.c.-Instrukcja-NGO-v2.5.6-2

1.d-Program-wspolpracy-na-2023-2

informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-zakresie-zlecania-zadan-publicznych-organizacjom-pozarzadowym-2

3.-Rozstrzygniecie-1