Główny Specjalista ds. Polityki Senioralnej

Sabina Grzywok

Główna Specjalistka ds. Polityki Senioralnej

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Polityki Senioralnej w szczególności należy:

  • Wsparcie w organizacji posiedzeń i pracy Rady Seniorów w Mikołowie
  • Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów.
  • Podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału ludzi starszych zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów w tym: w zakresie edukacji, kultury, rekreacji, sportu i turystyki
  • Tworzenie oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji o inicjatywach, projektach i przedsięwzięciach adresowanych do seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów
  • Doradztwo i upowszechnianie informacji o sposobach oraz trybie załatwiania spraw seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów
  • Pełnienie roli konsultacyjnej w przedsięwzięciach, których realizacja wpływa na poziom i jakość życia seniorów
  • Monitorowanie, diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb seniorów, inicjowanie działań służących zaspokajaniu ich potrzeb na terenie Gminy Mikołów
  • Inicjowanie i udział w opracowywaniu projektów (strategii, programów) adresowanych do osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów oraz monitorowanie ich realizacji
  • Udział w otwartych konkursach ofert na realizację projektów i programów skierowanych dla seniorów