02 Czerwiec 2023

Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji MRM

Na podstawie §20 ust. 1. Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa – uchwała Nr XLIX/487/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej Mikołowa, Przewodniczący na wniosek Prezydium zwołuję Sesję Nadzwyczajną Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Centrum Aktywności Społecznej (Rynek 2), w dniu 6 czerwca 2023 r. na godz. 17:00, 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności MRM w okresie między sesyjnym.

7. Omówienie bieżącej działalności MRM.

8. Informacje Przewodniczącego MRM.

9. Interpelacje i zapytania radnych MRM.

10. Wolne głosy

11.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej

Maciej Geratowski