23 Grudzień 2022

Konkurs ofert – kultura – rozstrzygnięty

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2023 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego pt. ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Mikołowa”

  1. Cel zadania

Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność i wzbogacające życie kulturalne w gminie oraz działania z zakresu edukacji kulturowej

  • Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 70 000,00 zł.
  • Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 19 grudnia 2022 do godziny 17:00 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
  • Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/
  • Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Załączniki:

1.-Ogloszenie-o-konkursie-kultura-2023

1.a.-Karta-oceny-formalnej

1.b.-Karta-oceny-merytorycznej

1.c.-Instrukcja-NGO-v2.5.6

1.d-Program-wspolpracy-na-2023

informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-zakresie-zlecania-zadan-publicznych-organizacjom-pozarzadowym

3.-Rozstrzygniecie