Inicjatywa Lokalna

Inicjatywa lokalna umożliwia realizację projektów zaproponowanych przez mieszkańców Mikołowa. Mikołowianie po utworzeniu grupy inicjatywnej oraz dokonaniu wyboru dziedziny z katalogu bloków tematycznych, w ramach których mogą składać wnioski, mają możliwość uzyskania dofinansowania na wykonanie inicjatywy z budżetu Gminy Mikołów.

Inicjatywa lokalna stanowi najwyższą formę partycypacji społecznej, w której mieszkańcy razem i na równi z samorządem podejmują się realizacji zadań publicznych. W przyjętej formule wykonywania inicjatywy lokalnej należy zatem dopatrywać się wzmocnienia konstytucyjnej zasady pomocniczości poprzez wspieranie aktywności obywateli, a także idei społeczeństwa obywatelskiego.

Skontaktuj się

Katalog bloków tematycznych

Gmina, w ramach inicjatywy lokalnej, realizuje zadania w zakresie:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność gminy;
 • działalności charytatywnej;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • rewitalizacji.

Jakie są etapy realizacji projektu?

1

Składanie wniosków

2

Ocena wniosków

3

Realizacja wybranego pomysłu

4

Rozliczenie zrealizowanego pomysłu

Najczęściej zadawane pytania

Kto wybiera zwycięski projekt?

Burmistrz podejmuje decyzję o przyjęciu do realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej przy uwzględnieniu liczby uzyskanych punktów, celowości zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej oraz środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

Jakie są warunki uczestnictwa?

Warunkiem uczestnictwa w inicjatywie lokalnej jest złożenie wniosku przez mieszkańca, mieszkańca za pośrednictwem grupy inicjatywnej lub mieszkańca za pośrednictwem organizacji pozarządowej.

Co należy dołączyć do wniosku?

Należy pamiętać, aby w przypadku grupy inicjatywnej dołączyć do wniosku listę osób, które wchodzą w jej skład oraz upoważnienie do podejmowania decyzji dla co najmniej jednego członka grupy inicjatywnej.

Organizacja pozarządowa powinna pamiętać o dołączeniu do wniosku oświadczenia potwierdzającego status prawny wnioskodawcy, jego siedzibę, a także krąg osób uprawnionych do reprezentacji (jeżeli wnioskodawca nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego), ponadto statut organizacji (w przypadku innego dokumentu niż odpis z Krajowego Rejestru Sądowego).

Jaki jest wkład własny wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej?

Wkład własny wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej może stanowić pracę społeczną (wolontariat), materiały rzeczowe, środki finansowe.

Kiedy można składać wnioski?

Nabór wniosków jest ciągły.

W jakiej formie można składać wnioski?

Wnioski należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta.

Zapraszamy do kontaktu!

Urząd Miasta Mikołów Biuro Organizacji Pozarządowych

Dokumenty do pobrania

Uchwała nr XXVII.258.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Pobierz

Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 622/213/20 z dnia 21.07.2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku, wzoru sprawozdania oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalne

Pobierz

Załącznik nr 1 wzór wniosku o inicjatywę lokalną grupa inicjatywna

Pobierz

Załącznik nr 2 wzór wniosku o inicjatywę lokalną NGO

Pobierz

Załącznik nr 3 wzór sprawozdania z inicjatywy lokalnej NGO

Pobierz

Załącznik nr 4 wzór sprawozdania z inicjatywy lokalnej grupa inicjatywna

Pobierz