Rada działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której działa.

ZARZĄDZENIEM BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1271/127/22 Z DNIA 22 KWIETNIA 2022 ROKU w sprawie powołania
Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W skład Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego powołuję następujące osoby reprezentujące:

Organizacje pozarządowe: Mateusz Eichner, Sławomir Fudala, Michał Kuszka, Mariusz Paździor, Miłosz Ryguła

Radę Miejską Mikołowa:, Ewa Chmielorz, Jarosław Sworzeń

Burmistrza Mikołowa: Agnieszka Ganiek, Sabina Grzywok

Kontakt: rada.pozytku@mikolow.eu

Protokoły:

Uchwały:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zgodnie z Ustawą o Działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zadań Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju powiatu lub gminy. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Rada może:

1) powoływać ekspertów;

2) zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 niereprezentowanych w Radzie, a także przedstawicieli rad wojewódzkich, powiatowych i gminnych;

3) zlecać przeprowadzanie badań i opracowanie ekspertyz związanych z realizacją jej zadań.

Tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku określiła Uchwała nr XLII/392/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 maja 2021 r.

W skład Rady wchodzą:

1) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej,

2) dwóch przedstawicieli Burmistrza,

3) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Członkowie Rady, reprezentujący organizacje pozarządowe, zostają wybrani spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Członków Rady reprezentujących Radę Miejską wskazuje Rada Miejska. Członków Rady reprezentujących Burmistrza wskazuje Burmistrz.

Tryb działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Rada obraduje na posiedzeniach, zwoływanych nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

Rada działa na podstawie regulaminu pracy przyjętego na swoim pierwszym posiedzeniu.

Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz, a prowadzi je do czasu wyboru współprzewodniczących Rady wskazany przez Burmistrza członek Rady.

Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera zwykłą większością głosów ze swojego grona dwóch współprzewodniczących oraz sekretarza. Z wyborów sporządza się protokół. Współprzewodniczący są wybierani po jednym spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli wskazanych przez Radę Miejską i Burmistrza. Sekretarz wybierany jest spośród wszystkich członków, przy czym jeden członek może zajmować tylko jedno stanowisko.

Pracami Rady kierują współprzewodniczący naprzemiennie po jednym posiedzeniu oraz przez okres do następnego posiedzenia. W przypadku braku obecności współprzewodniczącego, na posiedzeniu, którym miał kierować, kierownictwo przejmuje drugi współprzewodniczący.

W przypadku braku obecności obu współprzewodniczących, kierownictwo przejmuje sekretarz. Zasada przemienności kontynuowana jest od posiedzenia, na którym ponownie pojawi się nieobecny współprzewodniczący.

Do zadań współprzewodniczących należy:

1) reprezentowanie Rady,

2) ustalenie terminów posiedzeń,

3) zwoływanie posiedzeń,

4) prowadzenie posiedzeń,

5) ustalenie porządku obrad z uwzględnieniem charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia.

Do zadań członków Rady należy:

1) proponowanie tematów do omówienia na kolejnych posiedzeniach Rady,

2) przyjmowanie wniosków od organizacji pozarządowych.

Rada wyraża swoje opinie i stanowiska w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków. Stanowiska i opinie wyrażone przez Radę nie mają charakteru wiążącego.

Tryb powoływania członków

W celu powołania członków Rady będących przedstawicielami organizacji pozarządowych, Burmistrz informuje o naborze kandydatów do Rady. Szczegółowe informacje o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Kandydaci do Rady zgłaszani są przez organizacje pozarządowe w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia naboru.

Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata do Rady. Niekompletne zgłoszenie kandydata do Rady podlega odrzuceniu.

Spośród zgłoszonych przez organizacje pozarządowe kandydatów ostatecznego wyboru składu Rady dokonuje Burmistrz.

PUBLIKACJE