19 Październik 2023

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Narada szkoleniowa: Skuteczna profilaktyka uzależnień i praca z młodym człowiekiem – czym jest, a czym zdecydowanie nie jest”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Burmistrz Mikołowa

podaje do publicznej wiadomości

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Narada szkoleniowa: Skuteczna profilaktyka uzależnień i praca z młodym  człowiekiem  – czym jest, a czym zdecydowanie nie jest” złożonej w dniu 16.10.2023 roku przez Polskie Towarzystwo Psychoterapeutyczne

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”

Uwagi  należy  kierować  pod  adres  poczty  elektronicznej   ngo@mikolow.eu  bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego ,,Narada szkoleniowa: Skuteczna profilaktyka uzależnień i praca z  młodym  człowiekiem  – czym jest, a czym zdecydowanie nie jest”)