16 Marzec 2023

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pt.: „Ćwiczymy z Wymyślanką”

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego
pn. Ćwiczymy z Wymyślanką!

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa
podaje do publicznej wiadomości

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Ćwiczymy z Wymyślanką!”, złożonej w dniu 13.03.2023 roku przez Stowarzyszenie Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat „Wymyślanka”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej ngo@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego ,,Ćwiczymy z Wymyślanką!”).

Pełną treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej (http://bip.mikolow.eu)  w formacie (pdf).