Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołowie jest jednostką ochrony przeciwpożarowej w oparciu o przepis pkt 6, Art. 15.
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Początki pożarnictwa w Mikołowie zaczynają się od 1830 r na których to powstała późniejsza OSP w Mikołowie.

Cele zadania i sposoby ich realizowania

1. Celem stowarzyszenia jest:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. upowszechnianie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
 6. działania na rzecz ochrony środowiska,
 7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie.

2. Cele i zadania ochotnicza straż pożarna realizuje przez:

 1. organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.
 2. przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,
 3. organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego,
 4. prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
 5. organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,
 6. organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej,
 7. organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
 8. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

3.Działalność określona w punkcie 1 i 2 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

4.Walne zebranie członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

5.Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:
– udział w akcjach ratowniczych,

6.Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest:
– organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,

7.Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP, jeżeli Walne Zebranie Członków OSP podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

Zobacz obraz źródłowy

adres: ul Bernarda Krawczyka 16, 43- 190 Mikołów
e-mail : ospmikolow@gmail.com,
tel.: 32 326 29 09,
Prezes – Krzysztof Bromboszcz, tel.: 600 226 553,
e-mail: krzysztorbromboszcz@gmail.com ,
Wiceprezes – Naczelnik – Sergiusz Sidełko, tel.: 509 090 349