Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Mikołowskiej

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go
we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań

Cele Związku Harcerstwa Polskiego:
– stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
– kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego,
– upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
– stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich,
– kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.


Zuchy i harcerze spędzają wolny czas w następujący sposób:
– na zbiórkach – czyli, co tygodniowych spotkaniach członków drużyny,
– na biwakach – wyjazdach dwu lub trzydniowych,
– na obozach/ zimowiskach – które obywają się raz w roku na dwa tygodnie.
Są to aktywności, które pomagają rozwijać wiedzę i umiejętności poprzez urozmaicony program. Działania ZHP nie sprowadzają się jedynie do wewnętrznych spotkań. Zuchy i harcerze udzielają się także jako wolontariusze, biorąc udział w wydarzeniach miejskich, patriotycznych, sakralnych, a także w akcjach charytatywnych.

Kontakt :
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Hufiec Ziemi Mikołowskiej
im. Bohaterów Powstań Śląskich
43-190 Mikołów,
pl. Harcerski 1
Skrytka pocztowa 101

Kontakt z komendantką Hufca:
hm. Marta Walczak
marta.walczak@zhp.net.pl