14 Marzec 2023

Instrument Wspierania Projektów na rok 2023 (Project Support Facility)

Project Support Facility (PSF) został utworzony przez państwa członkowskie RPMB w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego.

Projekty w 2023 mają koncentrować się na długofalowym priorytecie RPMB „Bezpieczny i stabilny region”, a dokładniej na zarządzaniu rosnącymi zagrożeniami dla państw  i społeczeństw, w tym wynikającymi ze zmian klimatu, oraz budowaniu bardziej odpornych społeczności. Cel zaproszenia jest związany z pracami w ramach wszystkich trzech długoterminowych priorytetów RPMB: 
1. „Bezpieczny i stabilny region” ma na celu sprawienie, aby każdy czuł się bezpiecznie w każdym zakątku naszego regionu poprzez wzmocnienie bezpieczeństwa cywilnego, zapobieganie wyzyskowi i ochronę najbardziej narażonych osób  w regionie Morza Bałtyckiego oraz wzmocnienie znaczenia współpracy transgranicznej i interdyscyplinarnej. 
2. „Zrównoważony i prosperujący region” wspiera żywotne i odporne społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu i ich wpływu na społeczności i ekosystemy, a także zapewnienie przyjaznego dla środowiska, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.
3. „Tożsamość regionalna” ma na celu wspieranie integracji społecznej poprzez kreatywne inicjatywy kulturalne, edukację na wysokim poziomie i inicjatywy młodzieżowe. Spójność społeczna, którą to generuje, jest kamieniem węgielnym, na którym opierają się inne obszary priorytetowe, ponieważ uznajemy, że gdy łączy nas silne poczucie tożsamości kulturowej, przyszli liderzy są lepiej przygotowani do podejmowania złożonych wyzwań w sposób, który przynosi korzyści całemu społeczeństwu. 

Obszar tematyczny PSF 2023:  
– Zarządzanie rosnącymi zagrożeniami wynikającymi ze zmiany klimatu i innymi czynnikami związanymi z bezpieczeństwem oraz budowanie bardziej odpornych społeczności poprzez zachęcanie do stosowania zintegrowanych podejść oraz innowacyjnych, wielodyscyplinarnych i międzyspołecznych partnerstw, a także włączanie zmarginalizowanych i podatnych na zagrożenia grup.

Zakres działań: 
– Rozwijanie i poszerzanie współpracy pomiędzy rządami krajowymi, regionalnymi
i lokalnymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, organizacjami wolontariuszy, naukowcami, praktykami i decydentami z różnych sektorów i poziomów w zakresie zarządzania rosnącym ryzykiem związanym ze zmianami klimatu. 
– Ustanowienie punktu spotkań dla wymiany najlepszych praktyk wdrożeniowych. Szkolenie i budowanie potencjału dla krajowych i lokalnych podmiotów w zakresie identyfikacji, oceny i zarządzania wpływem zagrożeń związanych ze zmianami klimatu na społeczeństwa i  ekosystemy.
– Ustanowienie i utrzymanie zrównoważonych i integracyjnych programów, opracowanie praktycznych środków, modeli współpracy i narzędzi w celu ochrony wszystkich grup społecznych przed skutkami różnych czynników ryzyka, w tym zmian klimatu, oraz zaangażowanie w budowę bardziej odpornych społeczności.
– Inne zintegrowane i innowacyjne podejścia do promowania celów niniejszego konkursu.
Informuję również, że nabór wniosków do Project Support Facility w edycji 2023 zostanie przeprowadzony w terminie do 31 marca 2023 r. Bliższe informacje na temat warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej Rady Państw Morza Bałtyckiego: https://cbss.org/psf/.

Mając na celu możliwie najpełniejsze uczestnictwo instytucji polskich w projektach i korzystanie ze środków Rady Państw Morza Bałtyckiego, uprzejmie proszę o przekazanie powyższych informacji oraz zachęcenie podmiotów (w tym NGO) i instytucji działających na terenie województwa śląskiego do zgłaszania projektów w ramach edycji Project Support Facility na rok 2023.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o bezpośredni kontakt z sekretariatem Rady Państw Morza Bałtyckiego (Jekaterina Popova, psf@cbss.org). Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazanie informacji o zgłoszeniu projektów na adres Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej.