30 Styczeń 2023

Konkurs – świetlica środowiskowa – rozstrzygnięty

Burmistrz Mikołowa ogłasza II otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w 2023 roku w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2023

Cel zadania

Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo – wychowawcze poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie  opiekuńczej.

Zadanie przewidziane do dofinansowania:

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 15 dzieci w formie opiekuńczej w lokalu w Mikołowie, ul. Górnośląska 29.

  • Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 160 000,00 zł.
  • Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 23 stycznia 2023 r do godziny 17:00  – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
  • Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/
  • Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

1.-Ogloszenie-o-konkursie-swietlica

1.1.-Zalacznik-statystyczny

1.a.-Karta-oceny-formalnej

1.b.-Karta-oceny-merytorycznej

1.c.-Instrukcja-NGO-v2.5.6

1.d-Program-wspolpracy-na-2023

1.e-informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-zakresie-zlecania-zadan-publicznych-organizacjom-pozarzadowym