23 Grudzień 2022

Konkurs – świetlica środowiskowa – rozstrzygnięty

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w 2023 roku w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 202

Cel zadania

Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo – wychowawcze poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie  opiekuńczej.

Zadanie przewidziane do dofinansowania:

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 15 dzieci w formie opiekuńczej w lokalu w Mikołowie, ul. Górnośląska 29.

  • Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 170 000,00 zł.
  • Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 21 grudnia 2022 do godziny 15:30;  – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
  • Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/
  • Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Załączniki:

1.-Ogloszenie-o-konkursie-swietlica

1.1.-Zalacznik-statystyczny

1.a.-Karta-oceny-formalnej-4

1.b.-Karta-oceny-merytorycznej-6

1.c.-Instrukcja-NGO-v2.5.6-3

1.d-Program-wspolpracy-na-2023-3

informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-zakresie-zlecania-zadan-publicznych-organizacjom-pozarzadowym-3

uniewaznienie-konkursu