18 Styczeń 2024

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności – rozstrzygnięcie

  1. Cel zadania

Popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

  1. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 45 000,00 zł.
  2. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 12 lutego 2024 roku do godziny 17:00 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
  3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/
  5. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.