12 Październik 2023

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Daj marzeniom moc”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Burmistrz Mikołowa

podaje do publicznej wiadomości

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Daj marzeniom moc” złożonej w dniu 06.10.2023 roku przez Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana”

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi  należy  kierować  pod  adres  poczty  elektronicznej   ngo@mikolow.eu  bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego ,,Daj marzeniom moc”)