07 Grudzień 2023

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności – rozstrzygnięcie

  1. Cel zadania
    Popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
  1. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 45 000,00 zł.
  2. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 03 stycznia 2024 roku do godziny 15:30 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
  3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/ 
  5. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
  6. Informacje o konkursie znajdują się na BIP: https://bip.mikolow.eu/kategorie/59-rok-2023/artykuly/1485-burmistrz-mikolowa-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie-zadan-publicznych-gminy-mikolow-w-dziedzinie-ratownictwa-i-ochrony-ludnosci?lang=PL