07 Grudzień 2023

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2024 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego pt. ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Mikołowa” – rozstrzygnięcie

  1. Cel zadania
    Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność i wzbogacające życie kulturalne w gminie oraz działania z zakresu edukacji kulturowej
  1. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 80 000,00 zł.
  2. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 03 stycznia 2024 r. do godziny 15:30 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
  3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/ 
  5. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
  6. Informacje o konkursie znajdują się na BIP: https://bip.mikolow.eu/kategorie/59-rok-2023/artykuly/1487-burmistrz-mikolowa-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-gminy-mikolow-w-2024-roku-w-dziedzinie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-i-dziedzictwa-narodowego-pt-wzbogacenie-oferty-kulturalnej-miasta-mikolowa?lang=PL