05 Lipiec 2023

Konkurs ofert – organizacja półkolonii

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2023 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja półkolonii.

  1. Cel zadania

Organizacja półkolonii z programem socjoterapeutycznym.
Cel zadania jest zgodny z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.

2.     Zadania przewidziane do dofinansowania

Organizacja 1 turnusu (10 dni roboczych)  wypoczynku letniego w formie półkolonii o charakterze socjoterapeutycznym dla 30 dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołów

Adresaci:

Dzieci i młodzież z terenu Gminy Mikołów wywodzące się z rodzin z problemem uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych lub/i przemocy rodzinnej. 

  • Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 45 000,00 zł
  • Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 27 lipca 2023 roku do godziny 15:30 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
  • Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/
  • Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.