07 Listopad 2023

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Światło co daje moc”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Burmistrz Mikołowa
podaje do publicznej wiadomości

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Światło daje moc” złożonej w dniu 02.11.2023 roku przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej ngo@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego ,,Światło co daje moc”).