05 Grudzień 2023

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Mikołów w 2024 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób – rozstrzygnięcie

 1. Cel zadania
  Zadanie 1:
  Realizacja działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dla mieszkańców gminy Mikołów w roku 2024.
  Zadanie 2:
  Prowadzenie Punktu Społecznej Życzliwości – magazynu zbiórki odzieży i żywności dla mieszkańców Gminy Mikołów w roku 2024.
 2. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 193 900,00 zł przy czym:
  Zadanie 1: 98 865,00 zł
  Zadanie 2: 95 035,00 zł
 3. Oferty należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 27 grudnia 2023 roku do godziny 15:30 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/
 6. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 7. Informacje o konkursie znajdują się na BIP: https://bip.mikolow.eu/kategorie/59-rok-2023/artykuly/1478-burmistrz-mikolowa-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie-zadan-publicznych-gminy-mikolow-w-dziedzinie-pomocy-spolecznej-w-tym-pomocy-rodzinom-i-osobom-w-trudnej-sytuacji-zyciowej-oraz-wyrownania-szans-tych-rodzin-i-osob?lang=PL