06 Grudzień 2023

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w 2024 roku w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2024 – rozstrzygnięcie

 1. Cel zadania 
  Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo – wychowawcze poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie  opiekuńczej.

  Zadanie przewidziane do dofinansowania:
  Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 15 dzieci w formie opiekuńczej w lokalu w Mikołowie, ul. Górnośląska 29.
 1. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 192 000,00 zł.
 2. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 28 grudnia 2023 r do godziny 15:30; – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
 3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/ 
 5. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 6. Informacje o konkursie znajdują się na BIP: https://bip.mikolow.eu/kategorie/59-rok-2023/artykuly/1482-burmistrz-mikolowa-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie-zadan-publicznych-gminy-mikolow-w-2024-roku-w-dziedzinie-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej-na-rok-2024?lang=PL