27 Grudzień 2022

Konkurs ofert – POPŻ i PSŻ – rozstrzygnięty

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób

Cel zadania

Zadanie 1:

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) dla mieszkańców Gminy Mikołów.

Zadanie 2:

Prowadzenie Punktu Społecznej Życzliwości – magazynu zbiórki odzieży i żywności dla mieszkańców Gminy Mikołów.

  • Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 160 955,00 zł przy czym:

Zadanie 1: 81 450,00 zł

Zadanie 2: 79 505,00 zł

  • Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 20 grudnia 2022 do godziny 15:30 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
  • Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/
  • Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Załączniki:

1.-Ogloszenie-o-konkursie-POPZ-i-PSZ

1.a.-Karta-oceny-formalnej-2

1.b.-Karta-oceny-merytorycznej-3

1.c.-Instrukcja-NGO-v2.5.6-1

1.d-Program-wspolpracy-na-2023-1

informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-zakresie-zlecania-zadan-publicznych-organizacjom-pozarzadowym-1

3.-rozstrzygniecie-2