17 Styczeń 2023

Konkurs – schronienie- rozstrzygnięty

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w 2023 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w zakresie wykonywania usług noclegowych

 1. Cel zadania:
  Zadanie 1:  Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych mężczyzn.
  Zadanie 2:  Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych kobiet.
  Zadanie 3:  Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych mężczyzn chorych i/ lub niepełnosprawnych.
  Zadanie 4:  Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych kobiet chorych i/ lub niepełnosprawnych.
  Zadanie 5:  Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych mężczyzn wymagających zapewnienia usług opiekuńczych ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność.
  Zadanie 6:  Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych kobiet wymagających zapewnienia usług opiekuńczych ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność.
  Zadanie 7:  Zapewnienie doraźnego schronienia w formie miejsc noclegowych dla bezdomnych mężczyzn.
  Zadanie 8:  Zapewnienie doraźnego schronienia w formie miejsc noclegowych dla bezdomnych kobiet.
  Zadanie 9:  Zapewnienie doraźnego schronienia w formie miejsc noclegowych dla bezdomnych kobiet.
 2. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę:
  Zadanie 1. 102 200,00 zł
  Zadanie 2.   12 775,00 zł
  Zadanie 3.   62 050,00 zł
  Zadanie 4.   31 025,00 zł
  Zadanie 5.   38 325,00 zł
  Zadanie 6.   38 325,00 zł
  Zadanie 7.     8 760,00 zł
  Zadanie 8.     8 760,00 zł
  Zadanie 9.     2 730,00 zł
 3. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 5 stycznia 2023 do godziny 15:30 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
 4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/
 6. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

1.-Ogloszenie-o-konkursie-schronienie

1.a.-Karta-oceny-formalnej

1.b.-Karta-oceny-merytorycznej

1.c.-Instrukcja-NGO-v2.5.6

1.d-Program-wspolpracy-na-2023

informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-zakresie-zlecania-zadan-publicznych-organizacjom-pozarzadowym

3.-Rozstrzygniecie